Ivo Zhang

Ivo Zhang

President

huaiyu_zhang@ucsb.edu

John Tran

John Tran

Vice President

johntran320@ucsb.edu

Thomas Aleksak

Thomas Aleksak

Treasurer

taleksak@ucsb.edu

James Li

James Li

Community Development Director

jieli@ucsb.edu

Abby Liu

Abby Liu

Alumni & Outreach Coordinator

fanyu@ucsb.edu

Joey Wu

Joey Wu

Case Study Coordinator

yifan_wu@ucsb.edu

Shawn Xiao

Shawn Xiao

Administrative Officer

yemingxiao@ucsb.edu

Lauren Kim

Lauren Kim

Administrative Officer

lauren_kim@ucsb.edu

Mohammad Ameen

Mohammad Ameen

Administrative Officer

mohammad_ameen@ucsb.edu