Chloe Wang

Chloe Wang

President

yuxinwang@ucsb.edu

Jasmine Li

Jasmine Li

Vice President

jasmine_m_li@ucsb.edu

Ethan Chiu

Ethan Chiu

Secretary

ethanchiu@ucsb.edu

Kathleen Xie

Kathleen Xie

Treasurer

z_xie@umail.ucsb.edu

Ivo Zhang

Ivo Zhang

Webmaster

huaiyu_zhang@ucsb.edu

John Tran

John Tran

Webmaster

johntran320@ucsb.edu

Allison Tran

Allison Tran

Community Development Director

allison_tran@ucsb.edu

Katherine Liu

Katherine Liu

Exam Coordinator

shuyueliu@ucsb.edu

Joey Wu

Joey Wu

Case Study Coordinator

yifan_wu@ucsb.edu

Abby Liu

Abby Liu

Alumni Outreach Coordinator

fanyu@ucsb.edu

Grace Wang

Grace Wang

Volunteering Coordinator

huizhiwang@ucsb.edu

Jenny Hu

Jenny Hu

Social Media Journalist

zexing@ucsb.edu

Candice Yu

Candice Yu

Publications Journalist

jiaruiyu@ucsb.edu

Dylan Yu

Dylan Yu

Event Planning Officer

dylanyu@ucsb.edu